Projecten

Om de verschillende beroepsgroepen direct te betrekken, is een Raad van Advies (RvA) voor regio Zuid-Nederland ingesteld. De RvA bestaat uit vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen die onder de ondersteuningsgelden vallen. Van iedere beroepsgroep neemt 1 afgevaardigde plaats in de regionale adviesraad. Dit betekent dat een adviesraad bestaat uit 8 leden: een huisarts, apotheker, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, diëtist, 1e lijns psycholoog en een verloskundige.

De rol van de RvA is essentieel om de doelgroep een stem te geven in de besteding van de ondersteuningsgelden. De afgelopen jaren is gebleken dat deze stem vanuit het veld zeer waardevol is. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd over aspecten van de dienstverlening, beoordeelt en monitort de projecten en brengt prioritering aan in de dienstverlening. Bovendien zijn de leden van de RvA de linking-pin naar de zorgverleners in de regio.

Alle leden van de RvA zijn werkzaam als professional in de eerste lijn en zijn actief in een regionale of landelijke beroepsvereniging. De leden van de adviesraad informeren hun achterban actief over relevante ontwikkelingen en projecten. De RvA voor regio Zuid-Nederland komt 3 keer per jaar fysiek bijeen.

De volgende leden nemen deel aan de Raad van Advies:

Kernteam Discipline
Eric Cremers  huisarts
Mevrouw J.E.C.M. Simons  fysiotherapeut
Mevrouw M.H.C.A. Vermeer  oefentherapeut
Mevrouw I.D. Jebbink  verloskundige
Mevrouw M. van Groningen  logopedist
Mevrouw M.J. Emmen  eerstelijns psycholoog
Mevrouw Y. Turksema  diëtist
De Heer P. Stoutenberg  apotheker

Heeft u de procedure projectaanvraag en de projectcriteria en voorwaarden al bekeken? Wij raden aan deze door te nemen voordat u een projectaanvraag bij ons indient.

Download hier het projectaanvraagformulier en het format begroting project aanvraag. Projectaanvragen kunnen verzonden worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

LET OP: De projectaanvraag dient alle relevante informatie te bevatten en bestaat uit maximaal 10 A4-tjes.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie kan u ondersteunen bij het schrijven van een projectaanvraag?

Voor een positieve beoordeling van een projectaanvraag is het van belang dat de projecten van voldoende kwaliteit, en de ideeën maatschappelijke relevant zijn. Onze ervaring leert dat de projectideeën goed kunnen zijn, maar onvoldoende concreet zijn beschreven in de projectaanvraag waardoor ze worden afgewezen. Het ontbreken aan kennis en ervaring om een projectaanvraag te schrijven kan mogelijk een van de redenen zijn.

VEZN komt graag tegemoet aan de behoefte aan begeleiding bij het schrijven van een projectaanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Ros Robuust via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Robuust kan u ondersteunen met:

Scherp en specifiek krijgen van uw projectidee
Robuust kan samen met u (en uw samenwerkingspartners) uw projectidee verkennen, expliciteren en adviseren over de concretisering van het idee in doelstellingen en activiteiten. Afhankelijk van uw vraag wordt gekeken naar de begeleiding die mogelijk is. U blijft zelf verantwoordelijk voor het schrijven en de inhoud van uw projectaanvraag.

Workshop
Robuust verzorgt een workshop die ondersteunend is bij het schrijven van een projectaanvraag. Door een combinatie van informatie-verstrekken en actief aan de slag gaan met uw projectidee, kunt u het fundament van een goede aanvraag leggen. Juist door het reviewen van elkaars idee gaat de kwaliteit met sprongen vooruit Na afloop van de workshop heeft u op 1 A4 de belangrijkste onderdelen van uw aanvraag al uitgeschreven die dan verder individueel kunnen worden uitgewerkt. De workshop wordt in principe 3 maal per jaar verzorgd. Verdere informatie over de workshop met data en aanmeldmogelijkheden vindt u hier.

Aan bod komen:

 • Algemene kenmerken van een VEZN aanvraag: wie zijn erbij betrokken.
 • Belangrijke begrippen en voorwaarden
 • Wat is de essentie van een projectaanvraag
 • Begroten
 • Toegekend en dan...

Voor nadere informatie en/of als u graag ondersteuning wilt bij het opmaken van de aanvraag stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie over Robuust vindt u op www.rosrobuust.nl.

Doelstelling VEZN

Het faciliteren van cultuurveranderingen en kansrijke initiatieven in de eerste lijn, om de zorg nu en in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Uitgangspunt is persoonsgerichte zorg, waarbij de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie. Problemen worden zo veel mogelijk in de zogenaamde voorliggende voorziening in de wijk dicht bij de inwoner opgelost. De ondersteuning wordt gepast ingezet, eenvoudig als het kan en alleen complex (ketenzorg, Multi Disciplinair Overleg (MDO), specialistisch tweedelijns domein) als het moet. Deze complexe zorg is effectief en van goede kwaliteit, integraal georganiseerd en met een goede coördinatie. VEZN wil met name projecten stimuleren die een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen. 

Kernbegrippen:

 • persoonsgerichte zorg
 • substitutie van zorg (van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn)
 • matched care
 • stimuleren van zelfmanagement
 • wijkgerichte zorg
 • implementatie van good practices
 • coördinatie van zorg

 


Bij de beoordeling van de projectaanvragen wordt rekening gehouden met het beschikbare budget van het betreffende jaar, de regionale spreiding en de spreiding van de gelden over het kalenderjaar.

De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van de volgende criteria:

Procedurele criteria

 • de aanvraag is ingediend door een onder de beleidsregel vallende zorgverlener, een zorggroep, regionale beroepsvereniging of ROS (met aantoonbaar mandaat van de onder de beleidsregel vallende disciplines)
 • het project heeft een duidelijk start -en eindpunt
 • de continuïteit van het project wordt na beëindiging van het project geborgd
 • het project is niet gericht op de eigen bedrijfsvoering van de praktijk of beroepsgroep
 • het project is niet gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek
 • het project is niet gericht op scholing en/of deskundigheidsbevordering van de praktijk of beroepsgroep

Inhoudelijke criteria

 • er is in de regio voldoende draagvlak voor het project. Projectaanvragen voor regionale projecten zijn tot stand gekomen en/of heeft draagvlak vanuit een regionaal platform of overleg. Bij deze projectaanvragen zijn handtekeningen vereist van alle aanvragers.
 • het project bevordert de versterking van de eerstelijnszorg
 • het project bevordert de samenwerking met andere partijen
 • projectdoelstellingen kunnen SMART worden geformuleerd
 • het project levert een bijdrage aan de continuïteit en de (organisatorische) kwaliteit van zorg (ketenintegratie, netwerkvorming, regionaal afgestemde zorg)
 • het project betreft geen zorgverlening die al uit reguliere middelen gefinancierd wordt
 • het project is niet primair gericht op belangenbehartiging van de praktijk of beroepsgroep

Financiële criteria

 • het project is financieel haalbaar
 • de gevraagde projectfinanciering overschrijdt niet het maximum budget voor projectfinanciering
 • VEZN houdt zich het recht voor om inzage te hebben in de financiële administratie ten behoeve van de controle van de financiële gang van zaken rond een project

Overige voorwaarden

 • er wordt periodiek een evaluatie / rapportage aangeleverd over de voortgang van het project
 • het ontwikkelde materiaal (zoals bijvoorbeeld een visiedocument, intentieverklaring, protocol) wordt beschikbaar gesteld voor uitrol en voor andere projecten
 • ontwikkelde producten worden gedeeld via de website www.versterkingeerstelijn.nl, nieuwsbrief en/of andere kanalen
 • bereidheid tot het delen van kennis en opgedane ervaringen 
 • actieve bijdrage aan de uitrol van gerealiseerde best practices
 • projectinformatie, zoals een omschrijving van het project, opgedane ervaringen en de resultaten, wordt gepubliceerd op de website www.versterkingeerstelijn.nl

De ondersteuningsgelden voor projecten worden alleen beschikbaar gesteld voor:

 • activiteiten binnen de reikwijdte van de ondersteuningsgelden die zijn goedgekeurd via de projectaanvraag
 • projectmanagementuren
 • projectondersteuning

De ondersteuningsgelden zijn niet bestemd voor:

 • reis- en verblijfskosten
 • activiteiten die behoren tot eigen bedrijfsvoering
 • activiteiten in het kader van belangenbehartiging 
 • scholing en training
 • PR en communicatie (foldermateriaal)
 • huur accommodatie (VEZN gaat er van uit dat één van de participanten de mogelijkheid heeft ruimte beschikbaar te stellen)
 • vacatiegelden voor participatie (met uitzondering van het moeten vrijmaken van personen ten behoeve van het projectleiderschap)
 • licenties en onderhoudscontracten aangeschafte software
 • wetenschappelijk onderzoek
 • financiering van zorg
 • huisvestingskosten van de projectleider/ projectondersteuner (VEZN gaat er van uit dat de aanvragende organisatie, indien nodig, een ruimte ter beschikking stelt)

Indien het project niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt het project op voorhand uitgesloten van financiering. Bij twijfel hierover zal advies ingewonnen worden bij de regionale Raad van Advies.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!