'Samenspel' GGZ Leertuin Vincent van Gogh

Nieuwe vormen van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die bijdragen aan de transformatie van de GGZ en de kosten per cliënt reduceren.

1e Lijns meekijk consult orthopedie - huisarts

Het vormgeven van het meekijkconsult Orthopeed / Huisarts op basis van het zorgprogramma Artrose (BART).

Aanpak Werkstroom ‘Zorg Dichtbij’ in Zeeland

Het beschikbaar en betaalbaar houden van ‘zorg dichtbij’ met minimaal gelijkblijvende en waar mogelijk toename van de kwaliteit van zorg, voor burgers van Zeeland.

Basis GGZ Noordelijke Maasvallei

Een sluitende GGZ keten opzetten met een sterke verbinding met het sociale domein voor jeugdigen en volwassenen met psychische en/ of psychosociale klachten of een psychiatrische stoornis.

Bepalen nieuwe koers Huisartsenstichting Haspel

Bevorderen, faciliteren en ondersteunen van hoogwaardige psychosociale gezondheidszorg onder verantwoordelijkheid van huisartsen in de eerste lijn.

Beter Thuis Multidisciplinair Medisch Specialistische Revalidatie Thuis voor mensen met NAH

Een gedragen visie ontwikkelen over de wijze waarop van NAH (medisch) specialistische multidisciplinaire revalidatie in de thuissituatie er uit zou kunnen komen te zien.

Betere fysiotherapeutische zorg na een totale knieprothese

Ontwikkelen,implementeren en systematisch evalueren van een evidence based/ best evidence behandelprotocol voor de postoperatieve fysiotherapeutisch zorg na een totale knieprothese.

Blauwe GGZ

lauwe GGZ is een project in het kader van de proeftuin Blauwe Zorg in Zuid-Limburg.

Blauwe GGZ: mensgerichte GGZ

Dit project heeft als hoofddoel om samen met de netwerkorganisatie van betrokken GGZ aanbieders de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) in de regio Maastricht Heuvelland “out of the box” vorm te geven.