De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa, maar de forse stijging van de zorguitgaven zet de solidariteit - de basis van een goed functionerend stelsel - onder druk; zeker tegen de achtergrond van de economische crisis en de verslechterde toestand van de overheidsfinanciën. Structurele aanpassingen zijn noodzakelijk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zetten in 2014 dan ook de lijn versterkt door om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te laten zijn. Door succesvolle afspraken met de zorgsector blijft het verzekerde pakket in stand en wordt uitgegaan van een daling van de zorgpremie in 2014.

Met de totale VWS-begroting 2014 is een bedrag gemoeid van ongeveer 83 miljard, waarvan 68 miljard het netto budgettair kader zorg betreft. Het budgettair kader zorg omvat onder andere de netto zorguitgaven aan de curatieve zorg (Zvw) die optellen tot ruim 39 miljard en de langdurige zorg en ondersteuning (AWBZ en Wmo) die optellen tot 28 miljard. De VWS-begroting zelf bedraagt bijna 15 miljard en bevat uitgaven voor onder meer preventie, jeugdzorg (1,5 miljard) en sport (132 miljoen). Onder de VWS-begroting vallen ook de uitgaven aan zorg voor kinderen tot 18 jaar (2,5 miljard) en tegemoetkomingen als de zorgtoeslag (ruim 4 miljard).

Belangrijkste beleidsplannen VWS 2014 op een rijtje...

Aanpak Fraude. Het aanvalsplan om fraude in de zorg tegen te gaan, beter op te sporen en harder aan te pakken is sterk geïntensiveerd. Hiervoor is in 2014 5 miljoen extra beschikbaar en vanaf 2015 jaarlijks tien miljoen. Dit geld wordt onder meer gebruik voor de inzet van tientallen extra inspecteurs die zich louter gaan richten op zorgfraude.

Aanpak Verspilling. Op http://www.verspillingindezorg.nl worden sinds mei 2013 meldingen geïnventariseerd van cliënten, patiënten, familieleden, mantelzorgers of zorgverleners. Jaarlijks wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang van de verspillingsaanpak. Binnenkort verschijnt een eerste rapportage.

Patientveiligheid en kwaliteit. De aandacht voor patiëntveiligheid wordt geïntensiveerd en de krijgt een sterke impuls. Voor een betere behandeling van klachten van burgers gaat daarom in 2014 het Zorgloket van start. Ook moeten zorgaanbieders en fabrikanten hier hun verplichte (calamiteiten)meldingen doen. De IGZ gaat deze informatie gebruiken voor toezicht en handhaving. Verder komen er voorstellen voor 'goed bestuur' in de zorg.

Preventie. Het 'Nationaal Programma Preventie' (NPP) gaat zorgverzekeraars, gemeenten, werkgevers, scholen, sportverenigingen, de voedingsindustrie, patiëntenverenigingen, gezondheidsfondsen en vele anderen met elkaar verbinden bij het voorkomen van ziektes.

Dementie. Het kabinet draagt in de periode 2013-2016 ruim 32 miljoen euro bij aan het Deltaplan Dementie. In het najaar van 2013 komt er een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de dementiezorg.

Sport en Bewegen in de Buurt. Er zijn inmiddels buurtsportcoaches aangesteld in 377 gemeenten. Verspreid over Nederland zijn er ongeveer 340 sportimpulsprojecten van start gegaan. Vanaf 2014 is er extra geld via de sportimpuls om kinderen van wie de ouders weinig inkomen hebben, gericht te benaderen.

Curatieve zorg. De curatieve zorg wordt 'slimmer' georganiseerd. Zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt geboden. Er vindt substitutie plaats van de medisch-specialistische zorg naar de huisartsenzorg en naar zelfzorg. Complexe zorg wordt meer geconcentreerd in gespecialiseerde centra. De toegang tot de aanspraken wordt aangescherpt.

Zelfredzaamheid en e-healthtoepassingen. Het op veel grotere schaal en slimmer toepassen van ICT en e-health geeft meer regie en vrijheid voor de patiënt, bestrijdt het dreigende personeelstekort en vermindert de kosten. Het kabinet draagt bij aan de ontwikkeling en het gebruik van (internationale) standaarden en de ontwikkeling van richtlijnen voor onderzoek naar de toepassing van e-health. Ook komt er ruimte voor e-health in de bekostiging.

Hoofdlijnenakkoorden. De eerste effecten van de hoofdlijnenakkoorden (medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg) uit 2011 en 2012 worden zichtbaar: kwaliteit speelt een nadrukkelijker rol in de onderhandelingen en zorgaanbieders en verzekeraars onderhandelen stevig met elkaar over prijzen. In de nieuwe akkoorden (2013) is afgesproken dat het groeipercentage verder wordt teruggebracht: naar 1,5 procent in 2014 en 1 procent per jaar van 2015 tot en met 2017. Voor huisartsen geldt dat ze daarbovenop 1 procent in 2014 en 1,5 procent in 2015-2017 krijgen als zij aantoonbaar zorg uit de tweede lijn opvangen en voorkomen dat mensen naar de duurdere tweede lijn worden doorverwezen.

Geneesmiddelenbeleid. Dankzij het succesvolle beleid zijn de uitgaven aan geneesmiddelen de afgelopen jaren gedaald. Tegen de achtergrond van de veranderende zorg moeten we tegelijkertijd blijven werken aan een toekomstbestendige, meer innovatieve en samenhangende farmaceutische zorg. Daarmee is een begin gemaakt op basis van de bevindingen van de "verkenners extramurale farmacie," de heren Rinnooy Kan en Reibestein. De hele farmaceutische sector voert nu een concrete kwaliteitsagenda uit met verbeterpunten.

Informele zorg. Nog dit najaar ligt er een gezamenlijke agenda met de VNG en veldorganisaties om de positie van de informele zorgverlener binnen de ondersteuning en langdurige zorg beter vast te leggen. Concrete acties voor 2014 zijn onder andere: het met de VNG aanpassen van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg aan de hervormingen langdurige zorg, het uitvoeren van een actieplan scholing voor zorg- en ondersteuningsprofessionals en het beschikbaar stellen van de toolkit mantelzorg voor de eerste- en tweedelijnszorg.

Bekijk voor meer informatie de miljoenennota 2014

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!