Huisartsen die doelmatig doorverwijzen en voorschrijven of een bijzonder goede service en bereikbaarheid hebben kunnen daar vanaf 2015 door verzekeraars voor beloond worden. In de nieuwe tarieven en prestaties voor huisartsen is naast de basiszorg die huisartsen leveren ook ruimte gemaakt voor beloning van (gezondheids)uitkomsten.

De nieuwe prestaties en tarieven moeten er verder aan bijdragen dat zorg in de buurt steviger verankerd is. Het uitgangspunt daarbij is dat chronisch zieken en mensen met een complexe zorgvraag zo goed mogelijk dicht bij huis door de huisarts geholpen kunnen worden, waar nodig in samenwerking met bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker. Deze zorg in samenwerking heet voortaan multidisciplinaire zorg.

Bekostiging via het 3-segmentenmodel

1. Het eerste segment is de basiszorg, daarin zit het inschrijftarief en het consult voor de huisarts. Dit segment kent ook een aantal nieuwe prestaties, bijvoorbeeld 'Chirurgie'. Deze prestaties gelden nu nog als innovatief, zogenaamde M&I-verrichtingen. Vanaf 2015 is het reguliere huisartsenzorg. Het is de bedoeling dat komende jaren meer M&I-verrichtingen verdwijnen.

2. Het tweede segment biedt ruimte voor de multidisciplinaire zorg voor bijvoorbeeld diabetes en COPD: zorg die door huisartsen en andere zorgaanbieders gezamenlijk geleverd wordt vanuit een zorggroep. Het veld kan komende jaren voorstellen doen om nieuwe zorgprogramma's aan dit tweede segment toe te voegen, bijvoorbeeld voor ouderenzorg.

3. Het derde segment laat ruimte aan huisartsen en verzekeraars om samen afspraken te maken over beloning voor resultaten die zij in segment 1 en 2 leveren, bijvoorbeeld doelmatig doorverwijzen. Als patiënten direct bij de juiste specialist komen of niet onterecht worden doorverwezen, bespaart dat zorgkosten. Verzekeraars kunnen huisartsen daar nu voor belonen. Dit segment omvat ook een nieuwe prestatie Meekijkconsult. Dit biedt de mogelijkheid een specialist mee te laten kijken zonder dat de huisarts de patiënt verwijst. Eerste ervaringen wijzen uit dat dit veel onnodige verwijzingen kan voorkomen.

De nieuwe beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg legt vast op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te leggen op het gebied van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. De beleidsregel gaat in per 01-01-2015 en is de opvolger van BR/CU-7074, BR/CU-7092, BR/CU-7091 en BR/CU-7095.

Overige downloads:
Nadere regel NR_CU 720 Regeling multidisciplinaire zorg
TB-CU-7089-01 Bijlage Tariefbeschikking huisartsenzorg 2015

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!