Wie kunnen een projectaanvraag indienen?

De onder de beleidsregel vallende eerstelijns disciplines (huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers) in de regio’s waarin Coöperatie VGZ verantwoordelijk is voor de inzet van de ondersteuningsgelden kunnen zelf een projectaanvraag indienen bij de regionale projectmanager. Daarnaast kunnen ook zorggroepen, regionale beroepsverenigingen en ROS’en (met mandaat van de betrokken disciplines) een projectaanvraag indienen.

Hoe kan een projectaanvraag worden ingediend?

Een projectaanvraag kan worden ingediend via het format voor een projectaanvraag. Indien gewenst kan VGZ ondersteuning bieden bij het invullen van dit format. Download hier het projectaanvraagformulier.

Wanneer kan een aanvraag worden ingediend en hoe wordt deze beoordeeld?

Projectaanvragen kunnen gedurende het hele jaar ingediend worden. Na eventuele goedkeuring van een projectaanvraag kan het project van start gaan.

Hoe wordt het project ondersteund?

De financiering betreft ondersteuning in natura middels de inzet van een projectbegeleider. Overige kosten (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten en vacatiegelden voor zorgverleners) komen normaliter niet voor vergoeding in aanmerking. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden.

Wie kan het project ondersteunen?

Ondersteuning kan door verschillende partijen geboden worden, eventueel ook door de aanvragende partij zelf. Deze keuze is aan de aanvrager. Indien op het projectaanvraagformulier wordt aangegeven dat hulp bij het zoeken naar een geschikte projectbegeleider gewenst is, worden meerdere partijen voorgesteld aan de aanvrager. Als de ondersteuning door een ROS kan worden geleverd, zal de ROS één van deze partijen zijn. Op basis van een kennismakingsgesprek geeft de aanvrager aan welke partij de voorkeur heeft.

Overige afspraken projectondersteuning

Over de inzet van de ondersteuning worden inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt tussen VGZ, de aanvragende partij en de ondersteunende partij. Gedurende de looptijd van een project worden deze afspraken gemonitord en geëvalueerd. De financiering geschiedt op basis van werkelijk gemaakte uren.