Projectcriteria

De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van de volgende criteria:

Procedurele criteria

 • de aanvraag is ingediend door een onder de beleidsregel vallende zorgverlener, een zorggroep, regionale beroepsvereniging of ROS (met aantoonbaar mandaat van de onder de beleidsregel vallende disciplines)
 • het project heeft een duidelijk start -en eindpunt
 • de continuïteit van het project wordt na beëindiging van het project geborgd
 • het project is niet gericht op de eigen bedrijfsvoering van de praktijk of beroepsgroep
 • het project is niet gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek
 • het project is niet exclusief voor de verzekerden van een zorgverzekeraar
 • het project is niet gericht op scholing en/of deskundigheidsbevordering van de praktijk of beroepsgroep

Inhoudelijke criteria

 • er is in de regio voldoende draagvlak voor het project
 • het project bevordert de versterking van de eerstelijnszorg en zelfmanagement
 • het project bevordert de samenwerking met andere partijen
 • projectdoelstellingen kunnen SMART worden geformuleerd
 • het project levert een bijdrage aan de continuïteit en de (organisatorische) kwaliteit van zorg (ketenintegratie, netwerkvorming, regionaal afgestemde zorg)
 • het project betreft geen zorgverlening die al uit reguliere middelen wordt gefinancierd
 • het project is niet primair gericht op belangenbehartiging van de praktijk of beroepsgroep

Financiële criteria

 • het project is financieel haalbaar
 • de gevraagde projectfinanciering overschrijdt niet het maximum budget voor projectfinanciering van € 30.000
 • Indien het project een zorgverzekeraarsregio-overstijgend karakter heeft, dient het project in de andere regio ook financieel ondersteund te worden door de betreffende zorgverzekeraar. Bij goedkeuring van een project zal in ieder geval financiering in ondersteuning naar rato plaatsvinden.

Overige voorwaarden

Indien er gebruik gemaakt wordt van de financiering van het project vanuit de ondersteuningsmiddelen, dient de aanvrager akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 • het ontwikkelde materiaal (zoals bijvoorbeeld een visiedocument, intentieverklaring, protocol) wordt beschikbaar gesteld voor uitrol en voor andere projecten
 • er wordt periodiek een evaluatie / rapportage aangeleverd over de voortgang van het project
 • projectinformatie en ontwikkelde producten worden gedeeld via de website www.versterkingeerstelijn.nl, nieuwsbrief en/of andere kanalen er is bereidheid om mee te werken aan het delen van opgedane ervaringen

De ondersteuningsgelden voor projecten worden alleen beschikbaar gesteld voor:

 • activiteiten binnen de reikwijdte van de ondersteuningsgelden die zijn goedgekeurd door VGZ Versterking Eerstelijn in samenspraak met de leden van de Raad van Advies
 • projectmanagementuren
 • projectondersteuning

De ondersteuningsgelden zijn niet bestemd voor:

 • reis- en verblijfskosten
 • activiteiten die behoren tot eigen bedrijfsvoering
 • activiteiten in het kader van belangenbehartiging 
 • scholing en training
 • PR en communicatie (foldermateriaal)
 • huur accommodatie (indien één van de participanten de mogelijkheid heeft ruimte beschikbaar te stellen)
 • vacatiegelden voor participatie (met uitzondering van het moeten vrijmaken van personen ten behoeve van het projectleiderschap)
 • licenties en onderhoudscontracten aangeschafte software
 • wetenschappelijk onderzoek
 • financiering van zorg

Indien het project niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt het project op voorhand uitgesloten van financiering. Bij twijfel hierover zal advies ingewonnen worden bij de regionale Raad van Advies.