VEZN maakt onderscheid in drie soorten projecten.

Soort project Omschrijving Max. budget Doorlooptijd
Missie- en visietraject Missie- en visietrajecten gericht op samenwerking binnen 1e lijn en/of met de 0e en 2e lijn. € 5.000 Max. 3 weken
Lokaal implementatieproject Implementatieproject gericht op het oplossen van lokale problematiek door het implementeren van best practices of een innovatief idee. € 15.000 Max. 4 weken
Regionaal project Regionaal implementatieproject gericht op het invoeren van elders ontwikkelde best practices en het oplossen van algemene problematiek of een innovatief project gericht op specifieke problematiek in de regio. € 100.000 Max. 6 weken

 

Wie kunnen een projectaanvraag indienen?

De onder de beleidsregel vallende eerstelijns disciplines (huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers) die werkzaam zijn in de regio’s waarin CZ en Coöperatie VGZ verantwoordelijk zijn voor de inzet van de ondersteuningsgelden kunnen zelf een projectaanvraag indienen. Daarnaast kan ook een andere partij namens een van de eerstelijns diciplines (met mandaat van de betrokken disciplines) een projectaanvraag indienen.

Hoe kan een projectaanvraag worden ingediend?

Een projectaanvraag kan worden ingediend door het invullen van het projectaanvraagformulier en het format begroting project aanvraag. Projectaanvragen kunnen verzonden worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

LET OP: De projectaanvraag dient alle relevante informatie te bevatten en bestaat uit maximaal 10 A4-tjes.

Wanneer kan een aanvraag worden ingediend?

Projectaanvragen voor de financiering van missie- en visietrajecten of lokale implementatieprojecten kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend. Wij streven hiermee een snelle doorlooptijd na.

Projectaanvragen voor de financiering van regionale projecten kunnen op 3 momenten gedurende het kalenderjaar worden ingediend. De deadlines zijn:

  • 1 februari
  • 1 juni
  • 1 oktober

Hoe wordt een projectaanvraag beoordeeld?

Voor de beoordeling van de projectaanvragen van regionale projecten vraagt VEZN advies aan de Raad van Advies Zuid-Nederland waarin iedere onder de beleidsregel vallende discipline wordt vertegenwoordigd. In deze Raad van Advies wordt de aanvraag inhoudelijk besproken en wordt beoordeeld of deze past binnen de gestelde criteria en voorwaarden. Daarnaast vraagt VEZN advies aan de Programmacommissie waarin het NIVEL en Zorgbelang vertegenwoordigd zijn. Tevens wordt de aanvraag binnen CZ en Coöperatie VGZ besproken, zodat aansluiting en afstemming met lopende initiatieven en beleidslijnen kan worden gezocht. De zorgverzekeraars beslissen, met inachtneming van de gevraagde adviezen, of een project gefinancierd wordt. Na goedkeuring van een projectaanvraag worden de afspraken vastgelegd in een projectovereenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst kan het project van start gaan.

Missie- en visietrajecten worden, voor zover mogelijk, direct beoordeeld door VEZN. Achteraf wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Advies en de Programmacommissie.

Bij lokale implementatieprojecten wordt per geval bekeken op welke wijze de projectaanvraag wordt beoordeeld. Indien wenselijk worden deze projectaanvragen voorgelegd aan de Raad van Advies en de Programmacommissie. Dit zal met name het geval zijn bij innovatieve projecten. De overige lokale implementatieprojecten worden achteraf ter verantwoording voorgelegd aan de Raad van Advies en Programmacommissie.

Per project wordt afgesproken wanneer evaluaties en verantwoordingen ingediend worden. Gedurende de looptijd van een project zullen deze afspraken worden gemonitord en geëvalueerd.

Hoe wordt het project ondersteund?

De financiering betreft ondersteuning in natura middels de inzet van een projectbegeleider. Overige kosten (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten en vacatiegelden voor zorgverleners) komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.

Wie kan het project ondersteunen?

U kunt zelf een voorstel indienen voor een projectbegeleider. Indien u op het projectaanvraagformulier aangeeft dat u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een geschikte projectbegeleider zullen meerdere partijen aan u worden voorgesteld. Als de ondersteuning door een ROS kan worden geleverd, zal de ROS één van deze partijen zijn. Op basis van een kennismakingsgesprek geeft u als aanvrager aan welke partij uw voorkeur heeft.

Overige afspraken projectondersteuning

Over de inzet van de ondersteuning worden inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt tussen VEZN, de aanvragende partij en de ondersteunende partij. Gedurende de looptijd van een project worden deze afspraken gemonitord en geëvalueerd. De financiering geschiedt op basis van door u ingediende facturen op basis van werkelijk gemaakte kosten met bijbehorende specificatie.