Bij de beoordeling van de projectaanvragen wordt rekening gehouden met het beschikbare budget van het betreffende jaar, de regionale spreiding en de spreiding van de gelden over het kalenderjaar.

De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van de volgende criteria:

Procedurele criteria

 • de aanvraag is ingediend door een onder de beleidsregel vallende zorgverlener, een zorggroep, regionale beroepsvereniging of ROS (met aantoonbaar mandaat van de onder de beleidsregel vallende disciplines)
 • het project heeft een duidelijk start -en eindpunt
 • de continuïteit van het project wordt na beëindiging van het project geborgd
 • het project is niet gericht op de eigen bedrijfsvoering van de praktijk of beroepsgroep
 • het project is niet gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek
 • het project is niet gericht op scholing en/of deskundigheidsbevordering van de praktijk of beroepsgroep

Inhoudelijke criteria

 • er is in de regio voldoende draagvlak voor het project. Projectaanvragen voor regionale projecten zijn tot stand gekomen en/of heeft draagvlak vanuit een regionaal platform of overleg. Bij deze projectaanvragen zijn handtekeningen vereist van alle aanvragers.
 • het project bevordert de versterking van de eerstelijnszorg
 • het project bevordert de samenwerking met andere partijen
 • projectdoelstellingen kunnen SMART worden geformuleerd
 • het project levert een bijdrage aan de continuïteit en de (organisatorische) kwaliteit van zorg (ketenintegratie, netwerkvorming, regionaal afgestemde zorg)
 • het project betreft geen zorgverlening die al uit reguliere middelen gefinancierd wordt
 • het project is niet primair gericht op belangenbehartiging van de praktijk of beroepsgroep

Financiële criteria

 • het project is financieel haalbaar
 • de gevraagde projectfinanciering overschrijdt niet het maximum budget voor projectfinanciering
 • VEZN houdt zich het recht voor om inzage te hebben in de financiële administratie ten behoeve van de controle van de financiële gang van zaken rond een project

Overige voorwaarden

 • er wordt periodiek een evaluatie / rapportage aangeleverd over de voortgang van het project
 • het ontwikkelde materiaal (zoals bijvoorbeeld een visiedocument, intentieverklaring, protocol) wordt beschikbaar gesteld voor uitrol en voor andere projecten
 • ontwikkelde producten worden gedeeld via de website www.versterkingeerstelijn.nl, nieuwsbrief en/of andere kanalen
 • bereidheid tot het delen van kennis en opgedane ervaringen 
 • actieve bijdrage aan de uitrol van gerealiseerde best practices
 • projectinformatie, zoals een omschrijving van het project, opgedane ervaringen en de resultaten, wordt gepubliceerd op de website www.versterkingeerstelijn.nl

De ondersteuningsgelden voor projecten worden alleen beschikbaar gesteld voor:

 • activiteiten binnen de reikwijdte van de ondersteuningsgelden die zijn goedgekeurd via de projectaanvraag
 • projectmanagementuren
 • projectondersteuning

De ondersteuningsgelden zijn niet bestemd voor:

 • reis- en verblijfskosten
 • activiteiten die behoren tot eigen bedrijfsvoering
 • activiteiten in het kader van belangenbehartiging 
 • scholing en training
 • PR en communicatie (foldermateriaal)
 • huur accommodatie (VEZN gaat er van uit dat één van de participanten de mogelijkheid heeft ruimte beschikbaar te stellen)
 • vacatiegelden voor participatie (met uitzondering van het moeten vrijmaken van personen ten behoeve van het projectleiderschap)
 • licenties en onderhoudscontracten aangeschafte software
 • wetenschappelijk onderzoek
 • financiering van zorg
 • huisvestingskosten van de projectleider/ projectondersteuner (VEZN gaat er van uit dat de aanvragende organisatie, indien nodig, een ruimte ter beschikking stelt)

Indien het project niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt het project op voorhand uitgesloten van financiering. Bij twijfel hierover zal advies ingewonnen worden bij de regionale Raad van Advies.